Najveći strah izazivaju injekcije i hirurške intervencije

Strah od zubara ili dentalna anksioznost predstavlja jednu od najvećih prepreka u pružanju stomatoloških usluga. Opšte je poznato da je strah od stomatologa usko povezan sa prethodnim lošim iskustvima pacijenta, ali je i pored toga dostupan vrlo mali broj naučnih istraživanja o stvarnim uzrocima pojave straha od zubara. Istraživači Univerziteta u Hong Kongu su kreirali Skalu dentalne anksioznosti (eng. DAPS) kojom se meri nivo na kom se javlja anksioznost uzrokovana određenim dentalnim stimulansom.

HONG KONG: Strah od zubara ili dentalna anksioznost predstavlja jednu od najvećih prepreka u pružanju stomatoloških usluga. Opšte je poznato da je strah od stomatologa usko povezan sa prethodnim lošim iskustvima pacijenta, ali je i pored toga dostupan vrlo mali broj naučnih istraživanja o stvarnim uzrocima pojave straha od zubara. Istraživači Univerziteta u Hong Kongu su kreirali Skalu dentalne anksioznosti (eng. DAPS) kojom se meri nivo na kom se javlja anksioznost uzrokovana određenim dentalnim stimulansom.
U ovom istraživanju je bilo angažovano 460 studenata sa dva Univerziteta u Hong Kongu koji su davali odgovor na upitnik koji sadrži 73 stavke kojim se meri dentalna anksioznost izazvana stimulansom. Određeno je sedam faktora za DAPS: stomatološki pregled, injekcija, bušenje, hirurška intervencija, empatija, uočen nedostatak kontrole i kliničko okruženje. U podgrupi od 160 učesnika kao ono što izaziva anksioznost identifikovani su injekcije i hirurški zahvati. Iako nije statistički značajan podatak, ali je zanimljivo da su ispitanice ženskog pola pokazale znatno viši stepen anksioznosti kada su u pitanju injekcije, operacija i brušenje, dok su ispitanici muškog pola pokazali veći strah u vezi sa osećanjem nedostatka kontrole, empatije i od stomatoloških pregleda.

Pored toga, istraživači su otkrili i da je uočeno da ponašanje stomatologa ima značajan uticaj na pojavu i pokazivanje straha kod pacijenata što dovodi do zaključka da je odnos stomatolog-pacijent usko povezan sa pacijentovim osećanjem sigurnosti i kontrole tokom stomatološkog tretmana. Zaključak istraživanja je da DAPS pokriva širok spektar individualnih strahova kod pacijenata koji su u vezi sa stomatologijom, pa može da funkcioniše kao podloga za dalju procenu i dodatna istraživanja. Cilj je ustanovljavanje kriterijuma koji bi mogla da omoguće identifikaciju pacijenata sa velikim strahom od stom,atoloških intervencija i to tako da lekar može da se usredotoči na uzrok njihovog straha, a samim tim i na rešavanje problema.

Istraživanje pod naslovom „Kreiranje Skale za dentalnu anksioznost: Početno istraživanje u Hong Kongu“ objavljeno je u časopisu Journal of Dental Sciences.

Preuzeto sa sajta Dental Tribune International

0 comments

No comments. Leave first!

Leave a reply